Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden van de BRUSSELS EXPO website

Bescherming van de privacy

Brussels Expo stelt uw interesse voor haar producten, diensten en website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren. Wij streven ernaar om dat steeds met respect voor uw rechten te doen. Wij willen ook dat u inlicht bent over uw rechten. Daarom vragen wij u om dit charter aandachtig te lezen. Als u nog vragen hebt over de verwerking van uw gegevens neem dan contact met ons op via het adres privacy@brussels-expo.com.

Welk wettelijk en reglementair kader bestaat er op dit vlak?

Wij hebben de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om te voldoen aan de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (hierna 'AVG' of ‘GDPR’)

Welke begrippen zijn nuttig voor het begrijpen van dit charter?

 • Betrokken persoon: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van bepaalde informatie. Dit is de persoon waarvan de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker die in zijn opdracht de persoonsgegevens verwerkt. In dit geval betreft het onder anderen: onze bezoekers, de personen die contactformulieren op een van onze websites invullen, de personen die een ticket kopen voor een evenement dat wordt georganiseerd op onze site, elke andere persoon van wie de persoonsgegevens aan ons worden meegedeeld enz.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (= de betrokken persoon). Deze definitie is breed, aangezien een gegeven als persoonsgegeven wordt beschouwd van zodra het een natuurlijke persoon direct (naam, voornaam, foto enz.) of indirect (e-mailadres, klantnummer, werknemersnummer enz.) kan identificeren. Als in dit charter wordt verwezen naar 'gegevens', bedoelen we persoonsgegevens.
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. Ook hier is de definitie breed. Elke bewerking van persoonsgegevens vormt een verwerking: verzamelen, raadplegen, bewaren, versturen, wijzigen, wissen enz.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instelling die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Dit is de persoon die beslist over de reden waarom uw gegevens worden verzameld en verwerkt. Dit is uw aanspreekpunt en de persoon die verantwoordelijk zal worden gesteld voor het naleven van de geldende normen op het gebied van gegevensbescherming.
 • Verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instelling die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker beslist niet over de reden waarom een verwerking wordt uitgevoerd, hij voert het uit in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke.

Wie zijn wij?

De vzw Tentoonstellingspark van Brussel, afgekort 'Brussels Expo',  heeft haar hoofdkantoor in B-1020 Brussel, Belgiëplein 1. BTW: BE 0406655573.

Elke persoon of constructie die persoonsgegevens verwerkt, moet bepalen of hij/zij deze gegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. Dat onderscheid is zeer belangrijk bij de verwerking van persoonsgegevens. Het lijkt ons hierbij dan ook nuttig om u in dit stadium kort uitleg te geven over onze activiteiten, visie en relatie met onze partners.

Het is onze opdracht om een centrum voor ontmoeting en uitwisseling te bevorderen en te ontwikkelen door het stimuleren van economische, commerciële, industriële, wetenschappelijke, culturele en recreatieve activiteiten, met name via het grondgebied en de diverse gebouwen die de Stad Brussel ons heeft toegewezen. Daartoe ontwikkelen wij alle nuttige of noodzakelijke activiteiten, met name alle dienstprestaties die direct of indirect verband houden met de organisatie van jaarbeurzen en salons, congressen, conferenties, tentoonstellingen, concerten, festivals en andere evenementen. In het kader van onze opdracht streven wij continu naar het verbeteren van de klantervaring tijdens zijn bezoek aan onze site. Om die doelstellingen te realiseren, bouwen wij onze activiteiten op in samenwerking met een aantal partners.

Wij willen een gevarieerde waaier aan activiteiten op het programma zetten. Daarom proberen we een totaalservice te bieden aan evenementenorganisatoren. Zo hopen we uiteenlopende evenementen aan te trekken die zowel het grote publiek als specifieke doelgroepen kunnen interesseren. In bredere zin, en gezien onze bijzondere positie, verwezenlijken wij een belangrijke coördinerende taak tussen de evenementen en op het vlak van globale strategie, met het oog op het realiseren van onze hoofdopdracht. Bovendien hebben wij beslissingsbevoegdheid in de keuze van de georganiseerde evenementen, en proberen wij een strategie te hanteren die aansluit bij onze wens om de aan ons toevertrouwde sites uit te bouwen.

Vanuit die bijzondere positie stellen we vast dat een betrokken persoon die een toegangsbewijs bestelt voor een evenement, verbonden is met zowel Brussels Expo als met de organisator van het evenement dat hij wil bezoeken. Die twee aparte constructies hebben bijgevolg allebei de hoedanigheid van de hiervoor omschreven verwerkingsverantwoordelijke .

Om perfect op de hoogte te zijn, vragen wij u dan ook om niet alleen ons privacycharter te lezen, maar ook dat van de organisator van het evenement dat u wilt bezoeken.

Wat valt er onder dit charter?

Dit charter is bedoeld om u te informeren over welke gegevens we over u verzamelen, waarom we die verzamelen en hoe we die verwerken. Via dit document willen wij u informeren over onze verplichtingen en uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Dit charter heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Brussels Expo verzamelt in het kader van al haar activiteiten, namelijk; publieks- en vakbeurzen, congressen, conferenties, tentoonstellingen, concerten, festivals en andere evenementen, via één van de volgende middelen: 

Website www.brussels-expo.com
Website www.bsf.be
Website www.palais12.be
Website www.la-madeleine.be
Persoonsgegevens die worden verzameld als u deelneemt aan een enquête of wedstrijd

Door via één van deze middelen of via elk ander middel persoonsgegevens aan ons door te geven, verbindt u zich ertoe correcte gegevens over uzelf te geven.

Welke principes hanteren wij op het gebied van gegevensbescherming?

Wij hechten veel belang aan uw persoonsgegevens en privacy. Uw vertrouwen in ons is een prioriteit. Wij streven ernaar om uw gegevens op een rechtmatige, transparante, eerlijke en verantwoordelijke manier te behandelen. Wij stellen alles in het werk om de juiste organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. We doen al het mogelijke om ons te beperken tot het verzamelen van gegevens die absoluut noodzakelijk zijn in verband met het realiseren van onze doelstellingen.

Welke gegevens verzamelen wij, hoe verwerken we die gegevens en waarom?

Wij verwerken geen gevoelige gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. We verwerken geen genetische of biometrische gegevens. In het geval dat de verwerking van een zogenaamd “gevoelig” gegeven wordt overwogen, dan zal u daar voorafgaand correct over worden geïnformeerd.

Wij staan geen verkoop toe aan minderjarigen jonger dan 16 en wij verwerken geen gegevens van kinderen.

De gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn de gegevens die u vrijwillig doorgeeft aan ons of aan één van onze verwerkers of partners. Voor bepaalde verrichtingen bij bestellingen kan worden gevraagd om gegevens over uzelf door te geven aan derde partners via hun eigen diensten, meer specifiek bij betalingen die u zult kunnen uitvoeren. Wij zullen niet over die gegevens beschikken, aangezien de verzameling en behandeling ervan worden beheerst door de specifieke voorwaarden van die derde partijen. Wij verzoeken u om hun voorwaarden te raadplegen voordat u uw gegevens aan hen doorgeeft.

 • Verzamelde gegevens: Als u voor het eerst een toegangsbewijs wilt bestellen voor een evenement dat wordt georganiseerd op een van onze sites, bieden wij u de keuze tussen een bestelling met of zonder aanmaak van een account. In beide gevallen verzamelen wij de volgende gegevens:
  • Aanspreektitel: verplicht identificatiegegeven.
  • Naam, Voornaam: verplichte identificatiegegevens.
  • Adres: verplicht identificatiegegeven, waardoor we indien nodig documenten per post kunnen versturen.
  • Taal: gegeven dat nodig is om de communicatie te vergemakkelijken.
  • E-mailadres: verplicht gegeven, waardoor we per e-mail kunnen communiceren en e-tickets kunnen versturen.
  • Telefoonnummer: Een verplicht gegeven dat dient om te communiceren in geval zich problemen voordoen met betrekking tot het evenement. Dit gegeven wordt op generlei wijze gebruikt voor enig ander doeleinde.
  • Geboortedatum: verplicht gegeven waarmee we de leeftijd van onze klanten kunnen controleren en de verkoop aan minderjarigen kunnen voorkomen. Dit gegeven hebben we ook nodig voor het verwezenlijken van ons hoofddoel, namelijk de ontwikkeling van onze locaties want het levert ons een algemeen beeld van de leeftijdscategorieën van mensen die onze evenementen bezoeken. Zo kunnen we onze strategie en programmering bijsturen.
  • Enz. : de reden waarom we soms nog andere gegevens vragen, wordt geformuleerd op het moment zelf waarop de gegevens worden verzameld.
 • Doeleinden: Onze hoofdopdracht is de ontwikkeling van onze locaties, met name door de organisatie van evenementen op onze sites. Met het oog op de verwezenlijking van ons maatschappelijk doel verzamelen en verwerken wij de hiervoor vermelde gegevens om onze verschillende opdrachten optimaal te kunnen uitvoeren, en ervaring en service te kunnen bieden die is afgestemd op uw verwachtingen. Deze informatie is ook essentieel om u te kunnen identificeren en onze contractuele relatie te kunnen uitvoeren. Dankzij de verwerking van deze gegevens kunnen wij u per e-mail een persoonlijk ticket en zo nodig mededelingen over het evenement versturen. Ook kunnen we dankzij deze gegevens onze activiteiten promoten, en u op de hoogte houden van onze aanbiedingen en agenda op basis van ons gerechtvaardigd belang. Tot slot gebruiken we de gegevens ook om de georganiseerde evenementen te evalueren in het kader van onze algemene strategie: leeftijd van de bezoekers, locatie, tevredenheidsenquête enz.
 • Verwerkingen: De verzamelde persoonsgegevens worden:
  • gebruikt om een account aan te maken op uw naam (behalve bij een snelaankoop);
  • gebruikt om een toegangsbewijs te kunnen aanmaken voor het evenement;
  • opgenomen in een gestructureerde database;
  • gebruikt om diverse veiligheidsredenen tijdens uw bezoek aan een van onze sites;
  • doorgegeven aan de organisator van het evenement waarvoor u een toegangsbewijs hebt besteld die de gegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke;
  • bewaard om evaluaties te verrichten teneinde onze diensten te optimaliseren;
  • gebruikt, indien van toepassing, bij onze directmarketingcampagnes (= versturen van onze agenda, aanbiedingen en promoties enz.) als u daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt;
  • gebruikt om statistieken aan te maken waarmee we onze algemene strategie voor het organiseren van evenementen kunnen verbeteren;
  • gebruikt om u na het evenement een tevredenheidsenquêtes te sturen. Uw mening wordt gebruikt om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en aan te passen.

Op welke basis verwerken wij uw gegevens?

 • Uitvoering van een overeenkomst: Door op onze website een ticket te kopen, bent u gebonden door een contractuele relatie die het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van het contract rechtvaardigt: uw ticket verzenden, u toegang geven tot het evenement, u informatie geven over het evenement indien gewenst, het beheer van de locaties enz. U kunt het contract met ons op elk moment beëindigen.
 • Gerechtvaardigd belang: Het is in ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken voor doeleinden die ruimer zijn dan het kader van het contract dat ons ertoe verbindt om onder meer onze activiteiten te promoten. U kunt op elk moment gemakkelijk bezwaar maken tegen deze verwerking. 
 • Wettelijke verplichting: Het is mogelijk dat wij uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die haar oorsprong vindt in het recht van de Europese Unie of in het Belgische recht. Tegen deze verwerking kunt u geen bezwaar maken.
 • Toestemming: Voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens kunnen wij uw toestemming vragen. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen die, in verhouding met de risico's op de schending van uw rechten, nodig zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens.  Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog beschermingsniveau te garanderen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens niet door te geven of te verkopen aan derden ander dan onze dochtermaatschappijen, verwerkers of directe partners waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om de hiervoor vermelde doelstellingen te realiseren.

In het kader van de organisatie van een evenement delen wij uw persoonsgegevens met:

 • De organisator van het evenement waarvoor u een toegangsbewijs hebt besteld. De organisator van het evenement is ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan de organisatoren van de evenementen waarvoor u een toegangsbewijs hebt besteld, en wij zorgen ervoor dat u het privacycharter (indien beschikbaar) van de organisator in kwestie kunt raadplegen op het moment waarop uw gegevens worden verzameld.
 • Verwerkers: Wij schakelen bedrijven in voor het organiseren van onze activiteiten. Deze bedrijven verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze expliciete instructies. Wij stellen alles in het werk, in de mate van het mogelijke en het redelijke, om ervoor te zorgen dat onze verwerkers uw gegevens verwerken conform de geldende wettelijke normen. De toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taken. Al onze verwerkers zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte en zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire normen voor gegevensbescherming.

Wij versturen uw persoonsgegevens alleen naar een derde land als de organisator van het evenement zijn hoofdvestiging in een derde land heeft zonder vertegenwoordiger in de Europese Unie. Bij de publicatie van dit charter hebben alle organisatoren met wie we samenwerken, een vestiging in de Europese Unie. U wordt ingelicht over een eventuele gegevensoverdracht buiten de Europese Unie bij het bestellen van uw toegangsbewijs voor het evenement.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen is afhankelijk van de uitgevoerde verwerking. Brussels Expo bewaart uw gegevens gedurende vijf jaar vanaf uw laatste aankoop, met uitzondering van de verwerkingen op grond van ons gerechtvaardigd belang (vijf jaar vanaf het laatste contact) en de verwerkingen die zijn gerechtvaardigd door de wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen. Uw betaalgegevens bewaren wij niet.

Wat zijn uw rechten?

U bent zelf de baas over uw gegevens en hun verwerking. Wij stellen alles in het werk om uw rechten gegarandeerd te respecteren. Om uw persoonsgegevens optimaal te kunnen beheren, beschikt u over de volgende rechten:

 • Recht op informatie: U hebt het recht om op een transparante en duidelijke manier te worden geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens en de aan u toegekende rechten op dit vlak. Wij proberen dit te realiseren door middel van de publicatie van dit charter en door steeds klaar te staan om u bijkomende informatie te geven.
 • Recht van inzage: U hebt het recht om de bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt, en om inzage te krijgen in deze gegevens en in alle andere gegevens die van belang zijn voor hun verwerking.
 • Recht op rectificatie: Als u vaststelt dat de persoonsgegevens over u onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen om uw gegevens aan te vullen of, indien nodig, te rectificeren door ons de aanvullende informatie te bezorgen.
 • Recht op gegevenswissing: In bepaalde gevallen hebt u het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking:  In bepaalde gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken tot alleen het bewaren ervan.
 • Recht van bezwaar: Als de verwerking van uw persoonsgegevens berust op het gerechtvaardigd belang van Brussels Expo, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid: Als de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming of op een contract, en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, hebt u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U kunt vragen om uw gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Wij streven ernaar om zo snel en efficiënt mogelijk gevolg te geven aan uw verzoeken tot uitoefening van uw rechten. Wij melden u echter wel dat wij in bepaalde gevallen, die beschreven staan in de wettelijke normen op dit gebied, het recht hebben om de uitoefening van bepaalde rechten te weigeren indien de situatie dat rechtvaardigt. Wij zullen u een gemotiveerde weigering sturen zodat u kunt begrijpen waarom wij geen positief gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

Wij proberen een dynamisch platform op te zetten, waardoor u op elk moment uw rechten kunt uitoefenen. In afwachting van de ontwikkeling van dat platform verzoeken wij u om uw rechten uit te oefenen per e-mail aan het volgende adres: privacy@brussels-expo.com.

Belangrijk: Bedenk voordat u ons uw persoonsgegevens meedeelt, dat wij in het geval van uitoefening van een recht uw persoonsgegevens moeten bekendmaken. Onze macht om de identiteit van de persoon die het verzoek indient te controleren, is beperkt. In overeenstemming met ons principe om de gegevensverzameling te beperken tot de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor het realiseren van onze doeleinden, proberen wij voor het controleren van uw gegevens niet meer gegevens te verzamelen dan de gegevens die we al in ons bezit hebben. Wij gaan er dan ook van uit dat elk verzoek tot uitoefening van uw rechten via uw account of het door u geregistreerde e-mailadres uw identiteit voldoende aantoont. Wij verzoeken u om u te registreren met uw eigen e-mailadres en aandacht te schenken aan de beveiliging van dit adres.

Waar kunt u een klacht indienen in het geval van schending van uw recht?

Bij problemen kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres privacy@brussels-expo.com. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. U hebt ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Bijwerking van ons privacybeleid

Ons beleid op het gebied van bescherming van de privacy kan in de toekomst steeds worden uitgebreid of aangepast, bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u dan ook om het regelmatig te raadplegen.

Datum laatste bijwerking: 19/02/2019

Gebruiksvoorwaarden

Het bezoeken van deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden zonder beperking of uitsluiting.

Auteursrechten

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij BRUSSELS EXPO en zijn leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Tenzij anders vermeld, mag de informatie op deze site (onder meer de tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRUSSELS EXPO. Het is uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de site. Bepaalde delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk zijn beschermd door de auteursrechten van hun makers.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website wordt getoond, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. BRUSSELS EXPO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op sites die u via deze site bezoekt. Links naar andere websites zijn een dienst die wij aanbieden en BRUSSELS EXPO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bovendien dient u te controleren of deze websites geen virussen of andere schadelijke elementen bevatten. We hebben het recht om de informatie op onze website zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen.

Opmerkingen, vragen en suggesties

BRUSSELS EXPO wenst geen strikt vertrouwelijke of privé-informatie te ontvangen via deze website. Alle door u meegedeelde informatie (suggesties, ideeën en overige) zal als niet-vertrouwelijk en openbaar worden beschouwd, rekening houdend met ons beleid inzake de bescherming van uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven. Door documenten te sturen, geeft u BRUSSELS EXPO het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie juridische te laten beschermen. BRUSSELS EXPO heeft tevens het recht de ideeën en technieken die u instuurt vrij toe te passen. BRUSSELS EXPO heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar elke suggestie of opmerking over deze site is welkom. Als u klachten hebt over bepaalde teksten of afbeeldingen, kunt u dit eveneens aan ons melden

Algemeen

Het staat BRUSSELS EXPO vrij deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op de website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden voldoen aan de wettelijke vereisten van het land waar de maatschappelijke zetel van BRUSSELS EXPO zich bevindt, namelijk België, en alle geschillen vallen onder het Belgisch recht. Als een bevoegde rechtbank van oordeel zou zijn dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig en onuitvoerbaar is, wordt dit deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd en worden de resterende bepalingen als volledig geldig en toepasbaar beschouwd.

Beleid inzake cookies

Om onze websites beter te kunnen afstemmen op uw behoeften en voorkeuren, maakt Brussels-Expo.com gebruik van cookies. U kunt deze cookies weigeren. We wijzen u erop dat onze websites in dat geval mogelijk niet optimaal zullen functioneren. Het is ook mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten die wij op onze website aanbieden.

Indien u het genereren van cookies niet weigert en de optie ‘verder’ kiest, gaat Brussels-Expo.be ervan uit dat u haar cookies aanvaardt.

Wat is het nut van een cookie?

De cookies stellen ons in staat om uw surfervaring als bezoeker van een van onze websites te optimaliseren. Met name door u sneller en makkelijker te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door de inhoud van onze site aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen, bijvoorbeeld de taal.

Hoe is een cookiebestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit:

 • de naam van de server die het cookiebestand heeft gegenereerd
 • er wordt een vervaldatum vermeld
 • een unieke cijfercode

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

Cookies worden in een map gescheiden van uw browser op uw computer of uw mobiel apparaat geplaatst.

Wat is een ‘Session cookie’?

Het doel van deze cookie is uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan onze websites.

Wat is een ‘Permanente cookie’?

Het doel van deze cookie is uw browser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan onze websites.

Welke cookies zijn noodzakelijk?

Als u de noodzakelijke cookies uitschakelt, zult u de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van onze websites niet of niet naar behoren functioneren. Brussels-Expo.be gebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult of bijvoorbeeld om u in staat te stellen om mee te discussiëren op onze blogs. Brussels-Expo.be maakt gebruik van ‘noodzakelijke’ cookies wanneer wilt inloggen op uw persoonlijke account. Aan de hand van deze cookies kunnen we op een veilige manier uw identiteit controleren vooraleer we u toegang verlenen tot de persoonlijke informatie die u hebt meegedeeld.

Wat zijn ‘Functionele cookies’?

Zoals de naam zegt, zien deze cookies toe op de optimale werking van onze websites om u een aangenaam en persoonlijk bezoek te garanderen. Brussels-Expo.be maakt gebruik van ‘functionele cookies’ om uw persoonlijke voorkeuren te ‘herinneren’ en te vermijden dat u dezelfde informatie moet meedelen bij herhaalde bezoeken, bijvoorbeeld bij deelname aan een actie.

Wat zijn ‘Performantiecookies’?

BrusselsExpo.be maakt gebruik van ‘performantiecookies’ om na te gaan hoe u onze websites gebruikt, om de inhoud en het gebruiksgemak ervan aan te passen en te verbeteren. Deze cookies houden bijvoorbeeld het aantal bezoekers per pagina bij of de taal waarin de website het meest wordt bekeken.

Wat zijn ‘Third Party cookies’?

Dat zijn cookies afkomstig van derden die advertenties op de websites van BrusselsExpo.be. plaatsen. Het doel is de advertenties en/of de inhoud ervan aan uw persoonlijke voorkeuren aan te kunnen passen. U ziet deze cookies alleen als u ze niet hebt uitgeschakeld. Het gebruik van third partie cookies geeft noch Brussels-Expo.be, noch de adverteerders (de derden) toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Wat is ‘Embedded content’?

Brussels-Expo.be kan op zijn websites doorverwijzen naar andere sites via een aanklikbare link. U komt dan terecht op een website van een andere organisatie. Het is mogelijk dat de website waarnaar u wordt doorverwezen ook cookies gebruikt. Brussels-Expo.be raadt u aan om de gebruiksvoorwaarden van de betrokken organisatie die op haar website staan, te lezen om u te informeren omtrent haar privacy- en cookiebeleid.

Hoe kan ik de cookies beheren?

U kunt uw cookies zelf beheren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren. U kunt reeds geïnstalleerde cookies verwijderen en nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.

Op de hieronder vermelde website vindt u een overzicht van de meest gebruikte browsers om u te helpen bij het instellen van uw browservoorkeuren: http://www.aboutcookies.org/