Transparantie

Het doel van deze pagina is u de informatie te verstrekken die enerzijds wordt vermeld in artikel 6 van het gemeenschappelijk besluit en de gemeenschappelijke ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur in de Brusselse instellingen(punten I tot V hieronder) en, anderzijds artikel 7 van de gemeenschappelijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse ambtenaren(punt VI hieronder). 

DOWNLOAD HET 2020 TRANSPARANTIEDOCUMENT 

SAMENVATTING

I. Bevoegdheden, organisatie en werking van Brussels Expo 

II. Subsidies

III. Studies

IV. Overheidsopdrachten

V. Oproep voor kandidaten

VI. Jaarverslag over de bezoldiging en de voordelen voor ambtenaren 

I. Bevoegdheden, organisatie en werking van Brussels Expo 

Bevoegdheden van Brussels Expo 

De opdracht van Brussels Expo bestaat erin een centrum voor ontmoetingen en uitwisselingen te stimuleren en te ontwikkelen met het oog op de bevordering van economische, commerciële, industriële, wetenschappelijke, culturele en vrijetijdsactiviteiten, met name via het grondgebied en de verschillende gebouwen die de stad Brussel haar ter beschikking stelt. Te dien einde verricht Brussels Expo alle nuttige of noodzakelijke activiteiten, met name alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie van beurzen, congressen, symposia, tentoonstellingen, concerten, festivals en andere evenementen.

Tot haar taken behoren dus het beheer van het onroerend goed en de dienstverlening in verband met de tentoonstellingshallen, waaronder hal 12 (showroom), de hal "La Madeleine" en de verschillende evenementen die er worden georganiseerd. Brussels Expo organiseert ook het muziekfestival "Brussels Summer Festival" (afgekort "BSF"). 

Meer concreet is Brussels Expo actief in : 

  • 3 sectoren: beurzen en tentoonstellingen, amusement en MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions).
  • 2 beroepen: Venue Management en Organisatie
  • 4 locaties: Brussel Tentoonstellingscentrum (inclusief Paleis 12), La Madeleine, de site van het Brussels Summer Festival (BSF). 

Organisatie en werking 

Om lid te kunnen zijn van Brussels Expo moet men lid zijn van de gemeenteraad van Brussel en door deze gemandateerd zijn of speciaal gemachtigd zijn door de gemeenteraad op basis van een bijzondere bevoegdheid die bepalend is voor zijn keuze. De burgemeester van de stad Brussel is volwaardig lid van Brussels Expo.

Brussels Expo wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die door de Algemene Vergadering wordt benoemd op basis van een lijst van kandidaten die door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel of door de Raad van Bestuur van de vereniging wordt voorgesteld, voor een hernieuwbare periode van zes jaar. De op voordracht van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel benoemde bestuurders vormen de meerderheid van de bestuurders van de vereniging. 

II. Subsidies

Brussels Expo heeft in 2020 geen subsidies verstrekt.

III. Studies

Er is geen studie verricht voor de Expo van Brussel in 2020.

IV. Overheidsopdrachten

Brussels Expo heeft als aanbestedende dienst in 2020 geen overheidsopdrachten gesloten.

V. Oproep voor kandidaten

Bekijk onze vacatures op de website: VACATURES

VI. Jaarverslag over de bezoldiging en de voordelen voor ambtenaren

HIER DOWNLOADEN